Juridische informatie en Privacy & Veiligheid

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Beheerder

Deze website wordt beheerd door Trend Invest, gevestigd aan de Herengracht 493, 1017 BT in Amsterdam. Trend Invest staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 33235337 en is een handelsnaam van Wijs & van Oostveen BV. Het BTW nummer is NL 8027.11.285.B01.

Algemeen

Trend Invest is een beleggingsonderneming en is in het kader van haar beleggingsdiensten en –activiteiten in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het totale kostenoverzicht met betrekking tot de betreffende dienstverlening is opvraagbaar bij Trend Invest. Trend Invest is tevens Member van Euronext Amsterdam N.V.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Trend Invest een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Trend Invest er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Trend Invest aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Trend Invest.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Trend Invest of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trend Invest niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Trend Invest omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Privacy & Veiligheid

Alle informatie of gegevens welke naar Trend Invest wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

Trend Invest is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als bezoeker of gebruiker van deze website en door het versturen van uw gegevens online, verleent u Trend Invest en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen. U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Binnen Trend Invest en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien Trend Invest hiertoe verplicht is bij of krachtens wet.

Cookies

Uw navigatie in e-mail-nieuwsbrieven en op de websites van Trend Invest wordt door middel van cookies vastgelegd en geanalyseerd. Cookies zijn eenvoudige kleine bestanden (getallen en letters) die met pagina’s van betreffende website/e-mail(nieuwsbrief) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw persoonlijke computer wordt opgeslagen.

  • Tracking cookies

Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Deze cookies gebruikt Trend Invest of een van de met haar verbonden ondernemingen tevens om het gebruik van onze website te faciliteren, het eventueel inloggen op onze website te vergemakkelijken, om look-a-like profielen te creëren en om u te informeren over gerichte (e-mail)aanbiedingen aangaande producten en dienstverlening.

  • Analytics cookies

Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ en ‘AdWords’-diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Trend Invest heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U heeft het recht Trend Invest en de met haar verbonden ondernemingen schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen door middel van een schriftelijk verzoek aan Trend Invest, indien deze onjuist of niet relevant zijn.

Indien het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Beleggingsaanbeveling

Trend Invest kan met betrekking tot de door haar samengestelde Trends beleggingsaanbevelingen op haar Website plaatsen. Van belang is dat u zich realiseert dat een beleggingsaanbeveling generiek van aard is. Een beleggingsaanbeveling is geen persoonlijk advies richting u en houdt derhalve geen rekening met uw specifieke beleggingsprofiel, welke wordt vastgesteld op basis van uw financiële positie, doelstellingen, kennis, ervaring en risicobereidheid. U dient uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen teneinde te overleggen of het financiële instrument dat in de betreffende beleggingsaanbeveling aan bod komt, voor u een passende investering is en of de beleggingsaanbeveling in overeenstemming is met uw beleggingsprofiel.

Beleggingsaanbevelingen, inclusief de daaruit voortvloeiende conclusies, zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en publiekelijk bekende informatie. Indien er geen zekerheid bestaat over de gebruikte bronnen zal hier expliciet melding van worden gemaakt. De beleggingsaanbevelingen dienen niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. Opinies, feiten en meningen in de beleggingsaanbeveling kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het auteursrecht van de beleggingsaanbeveling komt toe aan Trend Invest. Het is niet toegestaan (gegevens uit) de beleggingsaanbeveling te gebruiken zonder bronvermelding. De ontvanger van de beleggingsaanbeveling is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze voorwaarden.

De AFM is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.

De opstellers van de betreffende beleggingsaanbevelingen verklaren dat hun beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de beleggingsaanbevelingen. De betreffende opsteller heeft op het moment van publicatie geen positie in het betreffende financieel instrument.

Trend Invest verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in de beleggingsaanbeveling vermelde bedrijven.

Trend Invest kan op het moment van publicatie ten behoeve van haar cliënten een positie in de betreffende financiële instrumenten hebben.

Met betrekking tot de opgestelde beleggingsaanbevelingen zijn onder meer de volgende bronnen geraadpleegd: de website van de betreffende uitgevende instelling, analistenrapporten van derden, diverse binnen- en buitenlandse dagbladen en informatiesystemen, zoals Bloomberg en Reuters.
Alle beleggingsaanbevelingen gelden voor een periode van 12 maanden.

Wijzigingen

De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.


Copyright © 2023 Trend Invest